Udržitelnost

Automatizace jako nástroj udržitelného průmyslu

Udržitelnost jako hlavní výzva pro průmysl

Globální společenství vytvořilo rámec pro vytvoření udržitelné společnosti v podobě 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Podniky a průmysl jsou v tomto procesu ústředními aktéry a aktivně tuto roli utvářejí. Důležitými milníky na této cestě jsou dodávky energie s neutrálními emisemi CO2 a udržitelné využívání přírodních zdrojů až po ekonomiku s uzavřeným cyklem.

Digitalizace a automatizace

Transformace dodávek energie a průmyslu je založena na následujících pilířích digitalizace a automatizace. To vyžaduje nejen masivní rozšíření obnovitelných zdrojů energie, ale také inteligentní propojení výroby, průmyslu, mobility a stavebnictví. Toto inteligentní propojení je možné pouze prostřednictvím síťových systémů, digitální infrastruktury a automatizace. Samotná digitální infrastruktura samozřejmě také přispívá ke spotřebě energie, ale pozitivní účinky jednoznačně převažují nad negativními, jak ukazují studie, včetně studie společnosti Bitkom "Klimatické účinky digitalizace".

Udržitelnost

Automatizace umožňuje energetickou účinnost

Transformace energetického systému závisí na automatizační technice. Plně klimaticky neutrální zásobování energií pro budoucí růst hospodářství a výroby se může podařit pouze tehdy, pokud se zvýší účinnost tak, aby se snížila potřeba primární energie. Tohoto zvýšení účinnosti se dosáhne inteligentním řízením energetických toků a energetických požadavků.

Diagramm with yellow and red bars

Automatizace se vždy zaměřovala na zvyšování efektivity. Hlavním účelem bylo dosud dosažení vyšších výkonů a kratších výrobních časů. Stejně důležitým cílem je nyní i zvýšení energetické účinnosti a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Praktickým příkladem tohoto vývoje jsou automatizační řešení, která snižují počet nevyužitých zařízení, zbytečného osvětlení, vytápění budov nebo prázdných jízd v logistice díky lepšímu plánování s pomocí sledování zboží a údajů ze senzorů.

Automatizace umožňuje dobrou práci

Udržitelná a životaschopná budoucnost vyžaduje také dobrou práci. Cíl udržitelného rozvoje OSN SDG 8 k tomu výslovně vyzývá. Skutečnost, že automatizace může ohrozit pracovní místa, je opakovaně zmiňována. Podíváme-li se však na technologický pokrok za posledních 150 let a na současný vývoj v mnoha rozvíjejících se zemích, je zřejmé, že automatizace zbavuje lidi jednoduchých manuálních úkonů. Na druhou stranu vždy vznikala pracovní místa s vyššími požadavky na vzdělání. Automatizace osvobozuje mnoho lidí od nebezpečných, nezdravých nebo monotónních úkolů. Vytváří tak kvalitnější vzdělání (SDG 4),aby bylo možné vykonávat naplňující, kvalifikovaná, a tedy i lépe placená zaměstnání.  

Select Country

Turck worldwide

to top