Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Turck, s.r.o.

Následující informace poskytují stručný přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši internetovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí nichž vás lze osobně identifikovat.

Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů a dalších ustanovení právní ochrany údajů je společnost:

Turck, s.r.o.

Na Brně 2065
500 06 Hradec Králové
Tel. + 420 495 518 766
Fax + 420 495 518 767
E-mail: turck-cz@turck.com
Internet: https://www.turck.cz

 

I.   Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

Jak evidujeme vaše údaje?

Vaše údaje se evidují na základě toho, že nám je sdělíte. Může se přitom jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, data na vizitce, kterou nám dáte nebo data uložená v cloudu.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě internetové stránky. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši internetovou stránku.

K čemu využíváme vaše údaje?

Část údajů je shromažďována za účelem zaručení bezchybného poskytování internetové stránky. Jiné údaje se mohou používat k analýze vašeho uživatelského chování nebo k poskytnutí cloudových služeb.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoliv máte právo na bezplatné získání informací o původu, příjemcích a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. V této souvislosti nebo v případě dalších dotazů k tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené výše a v tiráži. Dále vám přísluší právo na stížnost u kompetentního dohledového orgánu.

1.   Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně pouze tehdy, pokud je to potřebné pro poskytování funkční internetové stránky, našich obsahů a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů se provádí pravidelně, a to pouze po získání souhlasu uživatele. Výjimka platí v případech, ve kterých není předchozí získání souhlasu z faktických důvodů možné a zpracování údajů umožňují zákonné předpisy.

2.   Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Pokud pro procesy zpracování osobních údajů získáme souhlas dotčené osoby, slouží jako právní podklad pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě zpracování osobních údajů, které je zapotřebí pro účely plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro procesy zpracování nutné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právního závazku, kterému naše společnost podléhá, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Pokud je zpracování údajů nutné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a pokud výše uvedený zájem nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby, slouží jako právní podklad pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3.   Vymazání údajů a doba uchovávání údajů

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel ukládání. Údaje se kromě toho mohou ukládat, pokud to stanoví evropský nebo národní zákonodárce ve vyhláškách, zákonech nebo jiných předpisech podle unijního práva, kterým správce podléhá. Zablokování nebo vymazání údajů se provádí také tehdy, když uplyne lhůta pro uložení předepsaná uvedenými normami, ledaže by další ukládání údajů bylo nutné z důvodu uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

4.   Zpracování osobních údajů náležejících zákazníkům

Pokud jste jedním z našich zákazníků, pravidelně zpracováváme níže uvedené osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně pro obchodní účely:

 1. Přijmení
 2. Jméno
 3. Adresa firmy
 4. Fakturační adresa
 5. Dodací adresa
 6. Telefonní číslo
 7. Faxové číslo
 8. Číslo mobilního telefonu (pokud je uvedeno)
 9. Emailová adresa
 10. Bankovní spojení (jedná-li se o dobropis)

Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro to, abychom vás mohli kontaktovat a správně zpracovávat nabídky a objednávky. Právním základem těchto činností je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje předané třetím stranám se týkají pouze dokumentů, jako jsou faktury a případně dodací listy, které jsou předávány finančnímu úřadu. Tyto dokumenty obecně neobsahují žádné osobní údaje kromě názvu společnosti (v případě jediného vlastníka). Je však možné, že v těchto dokumentech jsou obsažena jména a příjmení kontaktních partnerů nebo vlastníků společností.

Údaje nejsou předávány třetím zemím.

Tato kmenová data jsou uložena v našich IT systémech tak dlouho, dokud existuje obchodní vztah a existuje oprávněný právní důvod pro ukládání dat. Údaje o zákaznících se vymažou v souladu s dobou archivace, která se vztahuje na konkrétní použití dat. Pokud subjekt údajů požaduje, aby jejich údaje byly vymazány nebo blokovány, jejich data jsou ihned po uplynutí zákonné doby uchovávání blokována a poté vymazána. Pokud není důvod pokračovat v ukládání dat, budou data vymazána.

5.   Zpracování osobních údajů náležejících dodavatelům

Pokud jste jedním z našich dodavatelů, pravidelně zpracováváme níže uvedené osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně pro obchodní účely:

 1. Přijmení
 2. Jméno
 3. Adresa firmy
 4. Fakturační adresa
 5. Dodací adresa
 6. Telefonní číslo
 7. Faxové číslo
 8. Číslo mobilního telefonu (pokud je uvedeno)
 9. Emailová adresa
 10. Bankovní spojení

Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro to, abychom vás mohli kontaktovat a správně zpracovávat nabídky a objednávky. Právním základem těchto činností je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje předané třetím stranám se týkají pouze dokumentů, jako jsou faktury a případně dodací listy, které jsou předávány finančnímu úřadu. Tyto dokumenty obecně neobsahují žádné osobní údaje kromě názvu společnosti (v případě jediného vlastníka). Je však možné, že v těchto dokumentech jsou obsažena jména a příjmení kontaktních partnerů nebo vlastníků společností.

Údaje nejsou předávány třetím zemím.

Tato kmenová data jsou uložena v našich IT systémech tak dlouho, dokud existuje obchodní vztah a existuje oprávněný právní důvod pro ukládání dat. Údaje o zákaznících se vymažou v souladu s dobou archivace, která se vztahuje na konkrétní použití dat. Pokud subjekt údajů požaduje, aby jejich údaje byly vymazány nebo blokovány, jejich data jsou ihned po uplynutí zákonné doby uchovávání blokována a poté vymazána. Pokud není důvod pokračovat v ukládání dat, budou data vymazána.
 

II.   Poskytování internetové stránky a vytváření protokolových souborů

1.   Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém vyvolání naší internetové stránky eviduje náš systém automaticky údaje a informace z počítačového systému počítače, ze kterého je stránka vyvolána.

Evidují se přitom následující údaje:

 1. Informace o typu prohlížeče, použité verzi, použitém jazyce
 2. Informace o typu zařízení a použitém rozlišení
 3. Operační systém uživatele
 4. Poskytovatel internetového připojení uživatele
 5. IP adresa uživatele
 6. Poloha uživatele
 7. Datum, čas a doba připojení
 8. Počet vyvolání stránky během připojení
 9. Internetové stránky, ze kterých systém uživatele vstoupil na naši internetovou stránku
 10. Internetové stránky, které jsou systémem uživatele vyvolány prostřednictvím naší internetové stránky

Údaje jsou rovněž ukládány v protokolových souborech našeho systému. Ukládání těchto údajů společně s jinými osobními údaji uživatele není prováděno.

2.   Právní podklad pro zpracování údajů

Právním podkladem pro přechodné ukládání údajů a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3.   Účel zpracování údajů

Přechodné ukládání IP adresy systémem je nutné, aby bylo umožněno poskytnutí internetové stránky počítači uživatele. Pro tento účel musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu návštěvy internetové stránky.

Protokolové soubory se ukládají, aby byla zaručena funkčnost internetové stránky. Kromě toho nám údaje slouží k optimalizaci internetové stránky a zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely se v této souvislosti neprovádí.

Tento smysl má také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4.   Doba ukládání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich evidování. V případě evidování údajů pro účely poskytování internetové stránky je to okamžik ukončení příslušné návštěvy internetové stránky.

Další ukládání je možné. V tomto případě jsou vymazány nebo anonymizovány IP adresy uživatelů, takže již není možné přiřazení uživatele, který stránku vyvolal.

5.   Možnost námitek a odstranění

Evidování údajů pro účely poskytování internetové stránky a ukládání údajů do protokolových souborů je pro provoz internetové stránky bezpodmínečně nutné. Uživatel proto nemá žádnou možnost námitek.
 

III.   Používání cookies

1.   Popis a rozsah zpracování údajů

Naše internetová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo prostřednictvím internetového prohlížeče v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá internetovou stránku, může se v operačním systému uživatele uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání internetové stránky.

Cookies používáme proto, aby naše internetová stránka byla uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby po změně stránky bylo možné identifikovat prohlížeč, ze kterého byla stránka vyvolána.

V cookies se mohou ukládat a předávat následující údaje:

 1. Jazyková nastavení
 2. Informace o přihlášení
 3. ID návštěvy internetové stránky

Na naší internetové stránce kromě toho používáme soubory cookies, které umožňují analýzu stylu surfování uživatelů.

Tímto způsobem mohou být předávány následující údaje:

 1. Zadané hledané pojmy
 2. Četnost vyvolání stránky
 3. Využívání funkcí internetové stránky
 4. Zadání výrobků pro porovnání výrobků
 5. Navigace na internetové stránce (paging a filtrování)
 6. Velikost monitoru
 7. Typ přístroje
 8. Prohlížeč
 9. Poloha (pouze země)

Takto získané údaje uživatelů jsou pseudonymizovány prostřednictvím technických opatření. Proto již není možné přiřazení k uživateli, který internetovou stránku vyvolal. Údaje nejsou ukládány společně s ostatními osobními údaji uživatelů.

Při vyvolání naší internetové stránky jsou uživatelé prostřednictvím informačního okna informováni o používání cookies za účelem analýzy a odkázáni na tyto zásady ochrany osobních údajů. V této souvislosti se zobrazí také upozornění, že ukládání cookies lze zablokovat v nastaveních prohlížeče.

Další informace o analytických nástrojích používaných naší společností získáte v následujících vysvětleních a odkazech:

Google Analytics:

Tato internetová stránka využívá Google Analytics, službu pro analýzu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. cookies, tedy textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání internetové stránky. Informace získané prostřednictvím souboru cookie o tom, jak využíváte tuto internetovou stránku, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. Pokud na této internetové stránce aktivujete anonymizaci IP adresy, Google vaši IP adresu předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky společnost Google využije tyto informace k vyhodnocení způsobu, jakým internetovou stránku využíváte, k sestavení zprávy o aktivitách internetové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetové stránky a internetu provozovateli internetové stránky. IP adresa, poskytovaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics, není přiřazována k jiným údajům společnosti Google. Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče zakázat, nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit předávání údajů vytvářených soubory cookie a údajů vztahujících se k vašemu využívání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a také zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče, který je dostupný na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hotjar:

Používáme nástroj Hotjar, abychom lépe chápali potřeby našich uživatelů a optimalizovali nabídku na této internetové stránce. S pomocí technologie od společnosti Hotjar lépe pochopíme zkušenosti našich uživatelů (např. kolik času uživatelé stráví na jakých stránkách, na jaké odkazy klikají, co se jim líbí a co nikoliv atd.) a to nám pomáhá upravit naši nabídku podle zpětné vazby našich uživatelů. Hotjar pracuje se soubory cookie a jinými technologiemi, aby shromažďoval informace o chování našich uživatelů a o jejich koncových zařízeních (zejména se jedná tyto informace: IP adresa zařízení (eviduje a ukládá se pouze v anonymizované podobě), velikost monitoru, typ zařízení (Unique Device Identifiers), informace o používaném prohlížeči, poloze (pouze země), jazyk upřednostňovaný pro zobrazení naší internetové stránky). Hotjar tyto informace ukládá v pseudonymizovaném profilu uživatele. Společnost Hotjar ani naše společnost informace nepoužívá k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je nepřiřazuje k dalším údajům o jednotlivých uživatelích. Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar zde.

Ukládání uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě naší internetové stránky společností Hotjar a používání sledovacích cookies společnosti Hotjar na jiných internetových stránkách můžete odmítnout, pokud kliknete na tento opt out odkaz.

Bing Ads Conversion Tracking:

Naše online služby také používají sledování aktivit od společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). V rámci tohoto řešení aplikace Microsoft Bing Ads ukládá do vašeho počítače soubor cookie, když přistupujete na naše webové stránky prostřednictvím reklamy společnosti Microsoft Bing. Tato metoda umožňuje společnosti Microsoft Bing a nám zjistit, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naše webové stránky a dosáhl předem určené cílové stránky (konverzní stránky). Prostřednictvím tohoto řešení se dozvíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu služby Bing, a poté byli přeposláni na konverzní stránku. Neposkytují se žádné osobní informace týkající se identity uživatele. Pokud si nepřejete, aby byl tento postup sledování používán, můžete zabránit tomu, aby bylo možné soubor cookie ukládat do počítače výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče. To obecně zakáže automatické generování cookies. Více informací o ochraně dat a používání cookies společností Microsoft Bing naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft: privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Google Ads:

Do této webové stránky jsme integrovali Google Ads. Google Ads je online inzerce, která umožňuje inzerentům zobrazovat reklamy ve výsledcích vyhledávače Google i v reklamní síti Google. Reklamy Google umožňují inzerentovi určit klíčová slova, která se zobrazují ve výsledcích vyhledávače od společnosti Google, za předpokladu, že uživatel použil výrazu relevantního pro klíčová slova. V rámci reklamní sítě Google jsou reklamy distribuovány napříč souvisejícími webovými stránkami pomocí automatického algoritmu a v souladu s klíčovými slovy, která již byla zadána. Reklamy Google používáme k inzerování našich webových stránek zobrazováním zájmově orientované inzerce na webových stránkách provozovaných společnostmi třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách. Když subjekt údajů přistupuje na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google v systému IT dotyčného uživatele „soubor cookie“. Soubor cookie se stane neplatným po třiceti dnech a není určen k tomu, aby umožnil identifikaci subjektu údajů. Zatímco soubor cookie je stále platný, používá se ke sledování, zda uživatel přistupuje k některým stránkám, například k nákupnímu systému internetového obchodu. Soubor cookie umožňuje společnosti Google a nám sledovat, zda subjekt, který vstoupil na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google Ads, realizoval nákup, tj. zda byl nákup dokončen nebo zrušen.

Data a informace shromážděné pomocí souboru cookie používá společnost Google ke kompilaci statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěvnosti používáme my k určení celkového počtu uživatelů, kteří přistupovali na naše webové stránky prostřednictvím reklam Google Ads, abychom mohli posoudit úspěch nebo neúspěch příslušných reklam Google Ads a optimalizovat reklamy Google Ads pro budoucnost. Ani naše společnost, ani další inzerenti, kteří používají reklamy Google, nedostávají od společnosti Google informace, s nimiž by mohl být subjekt údajů identifikován.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, například webových stránek navštívených subjektem. Každá návštěva našich webových stránek proto obsahuje osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt zpracovává. Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko je společnost přidružená ke společnosti Google, která je zodpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Souborům cookie můžete zabránit v ukládání, jak je popsáno výše, kdykoli, a to odpovídajícím způsobem úpravou nastavení internetového prohlížeče, a tak trvale zabrání ukládání souborů cookie. Úprava nastavení internetového prohlížeče také zabrání společnosti Google, aby ukládal soubor cookie do systému IT. Soubor cookie, který je již uložen ve službě Google Ads, lze navíc kdykoli vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho máte možnost odhlásit se od zájmově orientované reklamy od společnosti Google. Chcete-li to provést, použijte tento odkaz https://adssettings.google.com a proveďte požadovanou změnu nastavení.

Více informací a ustanovení o ochraně osobních údajů platných na Googlu lze nalézt na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en.

ClickDimension:

ClickDimension používáme ke správě dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktních formulářů a e-mailů. Příslušné informace získáte výše: kontaktní formulář a e-mailový kontakt.

2.   Právní podklad pro zpracování údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů s používáním cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů s používáním cookies k analytickým účelům je v případě, že je k dispozici souhlas uživatele, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

3.   Účel zpracování údajů

Účelem zpracování technicky potřebných cookies je zjednodušení používání internetových stránek pro uživatele. Některé funkce naší internetové stránky nelze bez používání cookies nabízet. Pro tyto funkce je nutné, aby byl prohlížeč i po změně stránky opět rozpoznán.

Soubory cookies potřebujeme pro následující aplikace:

 1. Převzetí jazykových nastavení
 2. Zapamatování hledaných pojmů
 3. Porovnávání výrobků
 4. Navigace na internetové stránce
 5. Nástroje pro sledování – pro optimalizaci uživatelské přívětivosti
 6. Zajištění technické funkčnosti internetové stránky.

Údaje o uživateli získané na základě technicky potřebných cookies nejsou používány k vytváření uživatelských profilů.

Analytické cookies se používají k účelu zlepšování kvality naší internetové stránky a jejích obsahů. Pomocí analytických cookies zjistíme, jak se internetová stránka používá, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.

S tímto účelem souvisí také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4.   Doba ukládání, možnost námitek a odstranění

Cookies jsou ukládány na počítači uživatele, který je předává naší stránce. Proto jako uživatel také máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Prostřednictvím změny nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat. To může probíhat automaticky. Pokud budou soubory cookie pro naši internetovou stránku deaktivovány, možná již nebude možné využívat všechny funkce internetové stránky v plném rozsahu.
 

IV.   Sociální média

1.     Popis a rozsah zpracování dat

Jako společnost provozujeme obchodní profily na různých platformách sociálních médií. V důsledku fungování těchto profilů shromažďují statistické údaje provozovatelé platforem a jsou k dispozici ve formě vyhodnocení. Vlastní profily použití naší společnosti nám také umožňují přístup k různým typům osobních údajů týkajících se uživatelů, kteří navštíví naše stránky sociálních médií. Tato data neukládáme. Tyto údaje mohou být:

 1. Uživatelské jméno; příjmení; jméno
 2. Pracovní pozice
 3. Zaměstnavatel, odvětví
 4. Profilový obrázek

V souladu s čl. 26 GDPR, jsme - jako provozovatel profilu - i provozovatelé platforem sociálních médií, oba považujeme za správce údajů, protože se rozhodujeme o účelu společného zpracování dat.
Vaše osobní údaje zpracovávají také provozovatelé těchto platforem sociálních médií. Rozsah těchto činností zpracování závisí na příslušných obecných podmínkách platformy sociálních médií a na příslušných předpisech o ochraně údajů. Jako společnost máme na tyto činnosti zpracování dat jen omezený vliv.
Pokud si nepřejete používat platformu sociálních médií, můžete nás také kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek.
Pokud se chcete dozvědět více, použijte níže uvedené odkazy a získejte více informací o zpracování dat prováděných platformami sociálních médií.

 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Twitter: https://twitter.com/en/privacy
 • Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • YouTube: https://policies.google.com/privacy
 • Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • Kununu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

2.   Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování dat je založeno na převažujícím oprávněném zájmu naší společnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

3.   Účel

Používáme platformy sociálních médií, abychom informovali online uživatele o naší společnosti a produktech, které nabízíme. Platformy nám poskytují příležitost pochopit, jaký dojem na vaši přítomnost na trhu máte jako zákazník nebo zainteresovaná strana, což nám umožňuje neustále zlepšovat naši společnost a naše produkty.
Kromě toho vám tyto platformy poskytují rychlý způsob, jak nám snadno položit otázky a získat okamžitou odpověď.
 

V.   Newsletter

1.   Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce se můžete přihlásit k odběru bezplatného newsletteru. Při přihlášení k odběru newsletteru jsou nám předávány údaje z formuláře. Jsou to:

 1. Oslovení
 2. Jméno
 3. Příjmení
 4. E-mailová adresa

Kromě toho se při přihlášení evidují následující údaje:

 1. IP adresa počítače, ze kterého bylo přihlášení vyvoláno
 2. Datum a čas registrace
 3. Země
 4. Jazyk

V rámci procesu přihlášení získáme váš souhlas se zpracováním údajů a uvádíme odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů nedochází k předávání údajů třetím osobám. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru.

2.   Právní podklad pro zpracování údajů

Právním podkladem pro zpracování údajů po přihlášení k odběru newsletteru uživatelem je v případě, že je k dispozici souhlas uživatele, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

3.   Účel zpracování údajů

Evidování e-mailové adresy uživatele slouží k tomu, aby mohl být doručován newsletter.

Evidování ostatních osobních údajů v rámci procesu přihlášení slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

4.   Doba ukládání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich evidování, ledaže bychom na základě jiného právního závazku (např. stávajících dodavatelských vztahů) byli oprávněni nebo povinni údaje uchovávat. E-mailová adresa uživatele se tedy uchovává, dokud je aktivní přihlášení k odběru newsletteru.

Ostatní osobní údaje shromážděné v rámci procesu přihlášení budou vymazány spolu s e-mailovou adresou.

5.   Možnost námitek a odstranění

Přihlášení k odběru našeho newsletteru může dotčený uživatel kdykoli zrušit. Pro tento účel je v každém newsletteru uveden příslušný odkaz.

Tím je rovněž umožněno odvolání souhlasu s ukládáním osobních údajů shromážděných během procesu přihlášení.

 

VI.   Kontaktní formulář, e-mailový kontakt, registrace produktu a vrácení produktu

1.   Popis a rozsah zpracování údajů

Na naší internetové stránce jsou k dispozici kontaktní formuláře, které lze využívat k elektronickému navázání kontaktu. Pokud uživatel využije tuto možnost, budou údaje zadané ve formuláři předány naší společnosti a uloženy. Tyto údaje mohou být:

 1. Oslovení
 2. Titul
 3. Jméno
 4. Příjmení
 5. E-mailová adresa
 6. Firma
 7. Ulice, číslo domu
 8. Dodatek adresy
 9. Město
 10. Spolková země
 11. PSČ
 12. Země
 13. Telefonní číslo
 14. Váš dotaz
 15. Společnost

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje:

 1. Datum a čas registrace

V rámci procesu odeslání získáme váš souhlas se zpracováním údajů a uvádíme odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Alternativně je možné navázání kontaktu prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V tomto případě jsou ukládány osobní údaje uživatele sdělené e-mailem.

V této souvislosti nedochází k předávání údajů třetím osobám. Údaje se používají výhradně ke zpracování konverzace.

K realizaci těchto nabídek používáme nástroj od společnosti ClickDimension. Další informace o nástroji používaném naší společností získáte v následujících vysvětleních a odkazech:

ClickDimension:

Automaticky shromažďujeme určité informace, abychom mohli sledovat aktivity návštěvníků na naší internetové stránce. Tyto informace využíváme ke zlepšování obsahu naší internetové stránky a lepšímu představení naší organizace a naší internetové stránky. Tyto informace mohou obsahovat informace, které vás osobně identifikují jako osobu nebo které se vztahují na identifikovatelnou osobu, včetně následujících informací: jméno, titul, název firmy, funkce, odborné znalosti, poštovní adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Můžeme shromažďovat i jiné informace, které neprozrazují vaši specifickou identitu nebo se nevztahují přímo na identifikovatelnou osobu, jako informace o prohlížeči a zařízení, informace shromažďované s pomocí cookies, pixel tagů a jiných technologií a demografické informace. Tyto informace ani informace, které nám poskytujete, nikdy nepředáváme třetím osobám, kromě rozsahu potřebného pro poskytování naší služby a pouze v rozsahu popsaném ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Pokud vyplníte webový formulář na naší internetové stránce, budou vaše údaje uloženy v našem systému CRM a část vaší dosavadní návštěvy naší internetové stránky nám může být k dispozici, abychom zjistili vaše zájmy. Tyto informace můžeme využívat k navázání kontaktu s vámi a k vylepšování naší internetové stránky. Pokud však chcete využívat soukromé surfování tak, jak je popsáno níže, můžete nám své informace poskytovat, aniž byste nám poskytovali vaše dosavadní aktivity při surfování. Pokud nechcete, abychom získávali vaše osobní údaje, nevyplňujte žádné webové formuláře na této internetové stránce.

Pokud uvedete svou e-mailovou adresu a udělíte souhlas s e-mailovým marketingem, budou shromažďovány některé informace o tom, kdy/jestli jste e-mail otevřeli a na jaké odkazy jste klikali. Tyto informace se používají k hodnocení nasazení a úspěchu e-mailové kampaně.

Kliknutí na odkaz v některém z těchto e-mailů může vést k tomu, že budete na naší internetové stránce osobně identifikováni a část vašeho dosavadního pohybu na naší internetové stránce bude poskytnuta našim zaměstnancům, abychom vás mohli efektivněji kontaktovat a abychom mohli zlepšovat naši internetovou stránku. Pokud si toto sledování nepřejete, můžete odběr našich e-mailových zpráv odhlásit nebo používat soukromý režim vyhledávače, abyste zabránili sledování.

ClickDimensions nikdy nepoužívá techniky pro identifikaci návštěvníků, které obsahují výměnu informací, které nám poskytujete spolu s jinými internetovými stránkami nebo opačně. ClickDimensions neukládá žádné informace v oblasti místně schválených flash předmětů vašeho počítače (tzn. nikdy nepoužíváme takzvané „flash cookies“).

Pokud nechcete, aby tato internetová stránka umisťovala cookie ve vašem prohlížeči a sledovala vaše aktivity, můžete z internetové stránky odejít nebo internetovou stránku prohledat v režimu ochrany údajů vašeho webového prohlížeče (privacy mode in your web browser). Abyste zjistili, jak použijete režim ochrany údajů, přečtěte si následující odkazy v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte.

Další informace najdete na adrese: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

2.   Právní podklad pro zpracování údajů

Právním podkladem pro zpracování údajů je v případě, že je k dispozici souhlas uživatele, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právním podkladem pro zpracování údajů sdělených během zaslání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je doplňujícím právním podkladem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3.   Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů z formuláře nám slouží pouze ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem jde také o potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití formulářů a byla zajištěna bezpečnost našich informačně technických systémů.

4.   Doba ukládání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich evidování. Pro osobní údaje z formulářů a osobní údaje zaslané e-mailem je to okamžik ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena tehdy, když lze z okolností vyvodit, že příslušná záležitost je definitivně vyjasněna.

5.   Možnost námitek a odstranění

Uživatel má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud s námi uživatel naváže kontakt e-mailem, může kdykoliv vyjádřit nesouhlas s ukládáním svých osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy během navázání kontaktu, budou v tomto případě vymazány.

 

VII.   Kontakt prostřednictvím poskytnuté vizitky

1.   Popis a rozsah zpracovávaných dat

Existuje možnost navázání kontaktu poskytnutím vizitky. Údaje obsažené na vizitce jsou námi zpracovány. Zpracovávají se následující data:

 1. Oslovení
 2. Titul
 3. Jméno
 4. Příjmení
 5. Emailová adresa
 6. Firma
 7. Adresa
 8. Stát
 9. Telefonní číslo

Kontakt bude proveden na základě poskytnutých údajů.

Je-li nám vizitka poskytnuta v jiné zemi, než je domovská země zákazníka nebo zájemce, jsou data předána také příslušné dceřiné společnosti Turck a je zpracována v zemi, kde má zákazník nebo zúčastněná strana své sídlo.

2.   Právní základ pro zpracování dat

Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o GDPR tvoří právní základ pro zpracování údajů, když jsou vizitky poskytnuty zákazníky nebo zájemci.

3.   Účel zpracování dat

Data jsou shromažďována od zákazníků nebo zainteresovaných stran za účelem navázání kontaktu.

4.   Doba uložení

Data jsou vymazána, jakmile již není nutné plnit účel, pro který byla shromážděna, pokud nejsme oprávněni nebo povinni uchovávat údaje v důsledku jakékoli jiné právní povinnosti (např. existující dodavatelské vztahy).

 

VIII.   Používání cloudových služeb

1.   Popis a rozsah zpracovávaných dat

Naši zákazníci mají možnost používat cloudové řešení, které zahrnuje IT infrastruktury, dostupné prostřednictvím počítačové sítě. Data jsou přenášena přímo do cloudu pomocí kontrolérů Turck a I/O komponentami. Turck používá protokol, který zaručuje šifrovanou komunikaci s cloudem. Uživatel tak může ukládat a vyhodnocovat výrobní data v cloudu společnosti Turck. Zákazník si může zvolit, zda budou data hostována centrálně společností Turck, nebo na místě, což vyžaduje instalaci cloudového softwaru Turck na serverech zákazníka.

Následující data jsou ukládána a přenášena v cloudu:

 1. Přihlašovací informace
 2. Typ zařízení
 3. IP adresa uživatele
 4. Poloha uživatele
 5. Datum, čas a trvání připojení
 6. Zpracovávaná data

V rámci registračního procesu je získán váš souhlas se zpracováním vašich údajů a jste odkázáni na tyto Zásady ochrany osobních údajů.
Data jsou přenášena výhradně operátorovi cloudu, když jsou data zpracovávána za účelem použití cloudu.

2.   Právní základ pro zpracovávání dat

Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR tvoří právní základ pro zpracování údajů prostřednictvím cloudu. Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tvoří právní základ pro zpracování, pokud je účelem cloudové aplikace uzavření smlouvy.

3.   Účel zpracování dat

Data jsou shromažďována od zákazníků nebo zainteresovaných stran prostřednictvím cloudu, což umožňuje předkonfigurované vyhodnocení dat pro průmyslové účely, zabezpečení dat a snadnou vizualizaci.

4.   Doba uložení

Data jsou vymazána, jakmile již není nutné plnit účel, pro který byla shromážděna, pokud nejsme oprávněni nebo povinni uchovávat údaje v důsledku jakékoli jiné právní povinnosti (např. existující dodavatelské vztahy).

5.   Právo na objekt a na opravu

Používání cloudu může být ukončeno příslušným uživatelem po vypršení smluvní doby.
Tento odkaz také umožňuje uživateli odebrat svůj souhlas s ukládáním osobních údajů shromážděných během registračního procesu.

 

IX.  Aktualizace softwaru a stahování konfiguračních souborů

1.   Popis a rozsah zpracování údajů

Software TAS a firmware hardwarových produktů společnosti Turck (zejména sběrnicových zařízení) mohou mít integrovaný webový server a využívat jej k poskytování webových stránek.
Tyto webové stránky mohou obsahovat funkce pro stahování konfiguračních souborů (např. IO-Link Device Descriptions [IODD]) nebo aktuálních verzí aktualizací softwaru nebo firmwaru.
Aby bylo možné tyto prostředky stáhnout, musí být z technických důvodů předána IP adresa. Přenos také obsahuje informace o tom, které soubory jsou požadovány nebo pro který typ zařízení jsou soubory vyhledávány.

2.   Právní základ pro zpracování údajů

Souhlas se zpracováním údajů za účelem dosažení níže uvedeného účelu byl udělen před instalací v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.   Účel zpracování údajů

Od uživatelů se shromažďují údaje, které uživateli poskytují funkce uvedené v bodě 1. 
Za tímto účelem uživatel udělil souhlas se zpracováním údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.   Doba skladování

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, pokud nejsme oprávněni nebo povinni údaje uchovávat z důvodu jiné právní povinnosti (např. existující dodavatelské vztahy).

 

X. Práva dotčené osoby

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a máte následující práva vůči správci:

1.   Právo na informace

Můžete od správce požadovat potvrzení o tom, jestli zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby.

Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od správce požadovat následující informace:

 1. účely, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány;
 2. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 3. příjemci, popř. kategorie příjemců, kterým osobní údaje týkající se vaší osoby byly nebo ještě budou předloženy;
 4. plánovaná doba ukládání osobních údajů týkajících se vaší osoby nebo, pokud zde nelze poskytnout konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby ukládání;
 5. existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se týkají vaší osoby, nebo práva na omezení zpracování prováděného správcem nebo práva na námitky proti tomuto zpracování;
 6. existence práva na podání stížnosti k dohledovému orgánu;
 7. veškeré dostupné informace o původu těchto údajů, pokud nejsou osobní údaje shromažďovány u dotčené osoby;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro dotčenou osobu.

Náleží vám právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje týkající se vaší osoby předávány do třetí země nebo některé mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste v souvislosti s předáním byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR.

2.   Právo na opravu

Máte vůči správci právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracované osobní údaje o vaší osobě nesprávné nebo neúplné. Správce musí neprodleně provést opravu.

3.   Právo na omezení zpracování

Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby:

 1. pokud popřete správnost osobních údajů o vaší osobě za dobu, která správci umožňuje prověřit správnost osobních údajů;
 2. pokud je zpracování neoprávněné a vy odmítnete výmaz osobních údajů a namísto toho požadujete omezení používání osobních údajů;
 3. pokud správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků, nebo
 4. pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není konstatováno, zda oproti vašim důvodům nepřevažují oprávněné důvody správce.

Pokud bylo zpracování osobních údajů o vaší osobě omezeno, smí se tyto údaje – nehledě na jejich ukládání – zpracovávat pouze s vaším svolením nebo za účelem uplatňování, výkonu nebo obrany právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování provedeno podle výše uvedených předpokladů, budete správcem informováni před zrušením omezení.

4.   Právo na vymazání

a)   Povinnost vymazání

Můžete od správce požadovat, aby osobní údaje o vaší osobě byly neprodleně vymazány, a správce je povinen tyto údaje neprodleně vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 1. Osobní údaje o vaší osobě již nejsou pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zapotřebí.
 2. Odvoláte váš souhlas, o který se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR opíralo, a neexistuje jiný právní podklad pro zpracování.
 3. Podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování nebo podáte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 4. Osobní údaje o vaší osobě byly zpracovány neoprávněně.
 5. Vymazání osobních údajů o vaší osobě je nutné pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo práva členských států, kterému správce podléhá.
 6. Osobní údaje o vaší osobě byly shromažďovány s ohledem na nabízené služby informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b)   Předávání informací třetím osobám

Pokud správce zveřejnil osobní údaje o vaší osobě a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen tyto údaje vymazat, přijme se zohledněním dostupných technologií a nákladů na implementaci příslušná opatření, a to i technického charakteru, aby správce odpovědné za zpracování údajů, kteří osobní údaje zpracovávají, informoval o tom, že jste jako dotčená osoba požadovali výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů.

c)   Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je zpracování zapotřebí

 1. pro výkon práva na projev názoru a informace;
 2. pro plnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členských států, kterým správce podléhá, nebo pro splnění určitého úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné moci, která byla přenesena na správce;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a také čl. 9 odst. 3 GDPR;
 4. pro archivní účely, účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely ve veřejném zájmu podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v oddílu a) pravděpodobně neznemožní realizaci těchto cílů nebo ji vážně neomezí, nebo
 5. pro uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků.

5.   Právo na informování

Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje poskytnuty, o této opravě nebo výmazu údajů či omezení zpracování údajů, ledaže se to zdá být nemožné nebo je to spojeno s nepřiměřenými náklady.

Máte vůči správci právo na to, aby vás o těchto příjemcích informoval.

6.   Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo obdržet osobní údaje o vaší osobě, které jste správci poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo tyto údaje sdělit dalšímu správci, aniž by vám v tom správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud

 1. se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a
 2. zpracování je prováděno pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo požadovat, aby osobní údaje o vaší osobě předal správce přímo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být negativně ovlivněny svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost osobních údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které je potřebné pro splnění určitého úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné moci, která byla přenesena na správce.

7.   Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv podat z důvodů, které vyplývají z mimořádné situace, námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; platí to i pro profilování, které vychází z těchto ustanovení.

Správce vaše osobní údaje dále nezpracovává, ledaže by mohl prokázat závažné legitimní důvody pro takové zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží při uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků.

Jestliže jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů o vaší osobě za účelem takového marketingu; platí to také pro profilování, pokud má spojení s přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů o vaší osobě za účelem přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Máte právo v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo na vznesení námitek pomocí automatizovaných postupů, u nichž se používají technické specifikace.

8.   Právo na odvolání prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů

Máte právo kdykoliv odvolat své prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů. Odvoláním souhlasu nebude dotčena právoplatnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu až do odvolání.

9.   Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud toto rozhodnutí

 1. je nutné pro uzavření či plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
 2. je přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterým správce podléhá a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo
 3. probíhá s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí se však nesmí zakládat na speciálních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g a byla přijata přiměřená opatření pro ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

Co se týká případů uvedených v bodě (1) a (3), přijme správce přiměřená opatření pro ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, k nimž patří alespoň právo vymoci si zásah osoby ze strany správce na vysvětlení vlastního stanoviska a napadnutí rozhodnutí.

10.   Právo na podání stížnosti k dohledovému orgánu

Bez újmy jiných opravných prostředků na základě správního práva nebo soudních opravných prostředků máte právo na podání stížnosti k dohledovému orgánu, zejména v členském státě vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa předpokládaného porušení, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů o vaší osobě porušuje ustanovení nařízení GDPR.

Dohledový orgán, kterému bude doručena stížnost, bude stěžovatele informovat o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

Select Country

Turck worldwide

to top